Nieuws

08 februari 2021

 

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of daar zijn de eerste uitbreidingen van Archiefbank Brugge al.

 

De registers van de burgerlijke stand van Brugge en deelgemeenten zijn aangevuld met de jaren 1920 (geboorten), 1945 (huwelijken) en 1970 (overlijdens). De metadata worden in de loop van de komende maanden toegevoegd. Voorlopig kan er via de indexen gezocht worden.

 

Verder zijn er zes registers schouwboeken bijgekomen, periode 1691-1770. In de schouwboeken werden de verrichte lijkschouwingen genoteerd, met de uitslag en eventueel klachten en verdere onderzoeken. Je vindt ze in de boomstructuur onder Criminele rechtspraak. Ze zijn niet van metadata voorzien.

 

Tot slot is er een compleet nieuwe bron bijgekomen: de bezoekersregisters van het Memlingmuseum, periode 1843-1920. In deze registers, die uit het OCMW-archief afkomstig zijn, duiken de namen van heel wat beroemde mensen op die ooit een bezoek aan het museum brachten. Je kan de registers voorlopig enkel nog maar digitaal doorbladeren, ook hier zijn geen metadata beschikbaar.

 

10 oktober 2020

Er is opnieuw een uitbreiding van het bronnenbestand op Archiefbank Brugge. Er zijn vier nieuwe registers Verluydboeken beschikbaar, die samen de periode 1611-1795 omvatten. Hiermee is de reeks Verluydboeken compleet. Alle registers samen beslaan de periode 1490-1555 en 1611-1795. Je vindt de Verluydboeken onder Criminele Rechtspraak.

30 september 2020

Archiefbank Brugge, de virtuele leeszaal van het Stadsarchief Brugge, is met een nieuwe bron uitgebreid. Sinds kort zijn de notulen van het Brugse Bureel van Weldadigheid periode 1799-1925 digitaal raadpleegbaar.

Het Bureel van Weldadigheid (BvW) is een voorloper van het huidige OCMW/Mintus. Het kwam er vanaf de Franse periode, samen met de Commissie van Burgerlijk Godshuizen (CBG), als opvolger van de vroegere gods- en gasthuizen. De voornaamste taak van het BvW was ondersteuning van armen. Vanaf 1925 gingen zowel het BvW als de CBG op in de Commissie van Openbare Onderstand (COO). In 1976 werd dit dan het OCMW.

De notulen van het Bureel van Weldadigheid zijn een bijzonder rijke bron voor onderzoek naar steunverlening aan armen, eigendommen, personen … Voorlopig zijn er nog geen metadata voorzien en kunnen de bronnen enkel digitaal doorbladerd worden (klik hiervoor op Archiefbank en open de notulen vervolgens in de boomstructuur links).


08 juli 2020

Sinds kort zijn de bronnen op Archiefbank Brugge die van metadata voorzien zijn ook doorzoekbaar via erfgoedbrugge.be. Dit is de portaalsite over het Brugse erfgoed. Je doorzoekt er honderdduizenden archiefstukken, affiches, museumstukken, foto's, kranten ... tezelfdertijd.

De firma's Vanden Broele en DEVENTit zorgden samen voor de verbinding tussen Archiefbank Brugge en Erfgoed Brugge. Het betekent een verdubbeling van het aantal raadpleegbare records in de portaalsite.

08 maart 2020

Het nieuwe jaar is ondertussen enkele maanden oud en dus was het hoog tijd voor een update van de akten van de Burgerlijke Stand. Vanaf nu zijn de beelden van de geboorteakten tot en met 1919, de huwelijksakten tot en met 1944 en de overlijdensakten tot en met 1969 raadpleegbaar. Dit geldt zowel voor Brugge (inclusief Zeebrugge) en de deelgemeenten Assebroek, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Andries, Sint-Kruis en Sint-Michiels. Let op: niet alle beelden zijn van metadata voorzien.

Vanaf nu is registratie op Archiefbank Brugge niet langer nodig. Je kan rechtstreeks de databank raadplegen. Wil je zoekresultaten in een digitaal dossier opslaan, dan moet je jezelf wel registreren. Digitale dossiers opnieuw raadplegen, aanpassen of nieuwe dossiers aanmaken kun je doen door je aan te melden.

11 juli 2019

Sinds kort is het aantal akten van de Burgerlijke Stand op archiefbankbrugge.be gevoelig uitgebreid. Sinds 1 april geldt enkel nog voor de geboorteakten een openbaarheidstermijn van 100 jaar. Voor huwelijksakten is dit voortaan 75 jaar en voor overlijdens 50 jaar. Voor Brugge (inclusief Zeebrugge) én de deelgemeenten (Assebroek, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Andries, Sint-Kruis en Sint-Michiels) zijn nu de geboorteakten tot en met 1918, de huwelijksakten tot en met 1943 en de overlijdensakten tot en met 1968 digitaal raadpleegbaar. Hiermee is Brugge één van de eerste steden in Vlaanderen die de nieuwe openbaarheidstermijnen van de Burgerlijke Stand online toepast. Het bevestigt de rol van het Stadsarchief Brugge in het Vlaamse koppeloton qua digitaal aanbod. 

Voorlopig zijn de akten van de huwelijken 1921-1943 en de overlijdens 1921-1968 nog niet van metadata voorzien. De personen uit deze akten zijn dus niet vindbaar via de zoekfunctie. Om ze op te sporen, zijn er de tienjaarlijkse indexen (afzonderlijke map) en de jaarlijkse indexen in de boomstructuur aan de linkerkant. De komende maanden voegen verschillende vrijwilligers de nodige metadata toe. 

Graag bedanken we de Brugse firma Vanden Broele voor de spoed waarmee ze deze digitaliseringsopdracht hebben gerealiseerd en natuurlijk ook onze vrijwilligers voor het vele werk dat ze in dit project zullen stoppen!


27 mei 2019

Sinds 31 maart van dit jaar zijn de openbaarheidstermijnen van de registers Burgerlijke Stand huwelijken en overlijdens gewijzigd. Huwelijksakten zijn nu voor iedereen openbaar na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Voor de geboorteakten blijft de termijn 100 jaar. Concreet betekent dit voor Brugge en deelgemeenten het volgende: geboorteakten (vrije inzage en uittreksel/afschrift tot en met 1918), huwelijksakten (idem tot en met 1943) en overlijdensakten (idem tot en met 1968). Op dit ogenblik worden de pas openbaar gestelde registers gedigitaliseerd door de firma Vanden Broele. Hierdoor kunnen we ze voorlopig nog niet aanbieden. De digitale beelden zullen vermoedelijk, samen met de tafels, begin juli via deze website beschikbaar zijn. Daarna start het indexeren van de akten door vrijwilligers. Onze excuses voor het ongemak en hartelijk dank voor het begrip. Wie meer informatie wil kan ons contacteren via stadsarchief@brugge.be of 050 44 82 60. 

We geven ook nog even mee dat je voortaan elk beeld kan downloaden. Klik hiervoor rechts bovenaan op de downloadknop boven het geopende beeld.

29 maart 2019

Na drie maanden zijn de meer dan 3.500 overlijdensberichten door de vrijwilligers Oliva, Trees en Amaat van de nodige metadata voorzien zodat ze voortaan doorzoekbaar zijn op onder meer de naam van de overledene. Bij het gewoon zoeken kan je bij het overzicht van de resultaten het aantal overlijdensberichten zien dat aan de zoekvraag voldoet. Ook bij het uitgebreid zoeken is er een afzonderlijk formulier om in de overlijdensberichten te zoeken.

27 december 2018

Eerst willen we meegeven dat in het najaar voor heel de dossiers met archiefreeksen voor 1795 de beelden zijn vervangen door beelden met een betere kwaliteit

Als afsluiter van 2018 is er ook nog een nieuw dossier toegevoegd. Het gaat om de oudste gedrukte overlijdensberichten uit onze collectie. De oudste overlijdensberichten gaan terug tot het eind van de 18de eeuw. kenmerkend is ook hun beduidend kleiner formaat dan het courante A4-formaat van de 20ste-eeuwse 'doodsbrieven'. De oudste kaartjes meten 7 op 10 cm. De iets meer dan 3.500 gescande overlijdensberichten kunnen via de boomstructuur per formaat worden bekeken. Er is momenteel nog geen data aan gekoppeld. Dit wordt echter binnenkort opgestart zodat binnen afzienbare tijd deze merkwaardige drukwerkjes ook doorzoekbaar zullen zijn. We houden u verder op de hoogte eens dit is gebeurd. 

30 maart 2018

Onze virtuele leeszaal is vandaag met meer dan 300.000 beelden uitgebreid. Deze aangroei betekent meer dan een verdubbeling van het aanbod tot een totaal van iets meer dan 500.000 beelden. het gaat om de Brugse Doop-, Trouw- en Begraafboeken (parochieregisters) en heel wat reeksen uit het Oud Archief van de stad Brugge (o.m. Hallegeboden, Resolutieboeken, registers Zestendelen, Klerken van de Vierschaar). Straks volgen ook nog de beelden van de bevolkingsregisters van alle deelgemeenten.
Een belangrijke kanttekening is evenwel dat aan deze beelden vooralsnog geen data is gekoppeld. Als je dus een zoekopdracht ingeeft, krijg je enkel resultaat uit de reeksen die er vroeger reeds opstonden en waaraan data is gelinkt. Maar heel wat van deze nieuwe reeksen bevatten zelf een index (bv. de parochieregisters of de bevolkingsregisters van de deelgemeenten) en kunnen dus probleemloos via de boomstructuur worden geraadpleegd.

1 september 2017

Op deze eerste schooldag kunnen we aankondigen dat de akten van de burgerlijke stand van Brugge en haar deelgemeenten zijn uitgebreid met de jaren 1916 en 1917; goed voor 6.184 akten. Opmerkelijk maar tegelijkertijd niet zo verrassend is dat het aantal geboortes in die oorlogsjaren afnemen. In 1916 noteerde men 1.138 geboortes, terwijl dit voor 1917 was gedaald met bijna 20 % tot 930. Omgekeerde tendens bij de overlijdens: 1.576 sterfgevallen in 1916 en 2.091 in 1917.

Hierbij het overzicht wat momenteel online staat en doorzoekbaar is:
De akten van de burgerlijke stand:
- Brugge, 1796-1917 (366.043 akten)
- Assebroek, 1796-1917 (11.928 akten)
- Dudzele, 1796-1917 (15.080 akten)
- Koolkerke, 1796-1917 (9.114 akten)
- Lissewege, 1796-1917 (13.341 akten)
- Sint-Andries, 1796-1917 (18.565 akten)
- Sint-Kruis, 1796-1917 (14.608 akten)
- Sint-Michiels, 1796-1917 (11.236 akten)
- Sint-Pieter-op-de-dijk, 1796-1899 (5.432 akten)

De bevolkingsregisters van Brugge staan online:
- Brugge, 1790-1812 (29 registers met 6.516 folio's)
- Brugge, 1809-1830 (28 registers met 8.017 folio's)
- Brugge, 1846-1866 (137 registers met 22.519 folio's) 

 

 

12 juli 2017

Sinds gisteren is een nieuwe archiefreeks online geplaatst. Het gaat voor de eerste maal om een bron uit het Oud Archief van het Stadsarchief, meer bepaald om de reeks 130. Poortersboeken (15de-18de eeuw). Het gaat om zeven registers voor de periode 1418-1798 met een hiaat voor de jaren 1496-1530. Deze poortersboeken bevatten 15.742 namen van mensen die betaalden voor hun poorterschap omdat ze van buiten de stad kwamen en het poorterschap nodig hadden om bv. deel te kunnen uitmaken van een ambacht. De informatie van elke inschrijving (afkomstig uit R. PARMENTIER, Indices op de Brugse Poortersboeken, 2 dl,. Brugge, 1938) is gekoppeld aan het juiste beeld. Op het betreffende beeld moet je dan wel nog de juiste inschrijving opzoeken. In de rechtermarge staan alle namen die op dit beeld staan in alfabetische volgorde.

19 december 2016

Afgelopen weekend vond een update van een nieuwe versie van onze webtoepassing plaats. Er zijn een aantal nieuwe functies toegevoegd, die je kan uitvoeren via drie nieuwe icoontjes:
: met deze pijltjes, linksboven de viewer, kan je bladeren door ofwel het vorige of het volgende beeld te bekijken.
: als je op dit icoontje (rechtsboven) klikt kan je de 'blauwe namen' boven elke blauwe zone verbergen of opnieuw oproepen.
: dit icoontje (ook rechtsboven) vervangt de reageerknop die vroeger rechts onderaan stond. Hiermee kan je dus een fout in de ingevoerde data (bv. foutieve naam) doorgeven.

6 december 2016

In het kader van de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zijn de bijna duizend gedrukte aanplakbrieven van de Duitse bezetter en van het Brugse Stadsbestuur gescand en door vrijwilligers inhoudelijk beschreven. Deze oorlogsaffiches bevatten heel wat informatie over hoe de Bruggeling dagelijks de oorlogsjaren doormaakte. Je komt er bijvoorbeeld te weten dat op 17 oktober 1914 (drie dagen na de inname van Brugge door Duitse troepen) de inwoners op de hoogte werden gebracht dat voortaan het uurwerk op de Halletoren één uur vervroegd werd en dat niemand zich na 10 uur ’s avonds op de openbare weg mocht begeven. Je vindt er eveneens terug welke goederen er allemaal werden opgeëist en wie er zijn woning diende ter beschikking te stellen voor de inkwartiering van Duitse soldaten. Wil je weten wanneer Kapitein Charles Fryatt is terechtgesteld of wat de Duitse bezetter deed met loslopende honden, voer respectievelijk het zoekwoord ‘Fryatt’ of ‘honden’ in en je ziet het resultaat op je scherm.
Daarnaast zijn ook de meer dan 9.000 akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeente Koolkerke voor de periode 1796-1915 online geplaatst. Met Koolkerke erbij zijn voortaan alle geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten tot 1915 van Brugge en zijn deelgemeenten digitaal toegankelijk.

14 juli 2016

De akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten Sint-Kruis en Sint-Michiels (nu onderdeel van de stad Brugge), periode 1796-1915, staan voortaan, samen met de gegevens uit deze akten, online. Voor Sint-Kruis gaat het over 7.796 geboorteakten, 1.690 huwelijksakten en 4.805 overlijdens akten; voor Sint-Michiels over respectievelijk 6.152, 1.128 en 3.695 akten. Op Koolkerke na (voorzien voor september) zijn alle akten van de Brugse deelgemeenten voor deze periode digitaal ontsloten.

6 juni 2016

Vanaf heden zijn er twee aanvullingen uitgevoerd.

  • De bevolkingsregisters van Brugge voor de periodes 1790-1812 en 1809-1830. De registers 1790-1812 zijn de eerste en dus oudste bevolkingsregisters van Brugge. Het opstarten daarvan, als antwoord op de onrustige periode met de Franse Revolutie (1789) en de Brabantse Omwenteling (1790), had als gevolg dat de huizen in 1790 voor het eerst werden genummerd. Deze nummering gebeurde niet per straat aar per wijk binnen de zes stadsdelen (A tot F). De gegevens over de bewoners werden per huis slechts summier op één blad bijgehouden. Ook de mutaties werden aanvankelijk niet continu bijgehouden. Daarenboven is deze oudste reeks bevolkingsregisters niet volledig bewaard (voor de secties D en E ontbreken enkele wijken). De tweede reeks bevolkingsregisters, voor de periode 1809-1830, is dan weer wel volledig. Beide reeksen bevolkingsregisters zijn goed voor iets meer dan 14.500 digitale folio’s.
  • Na Assebroek, Lissewege, Sint-Andries en Sint-Pieters staan nu ook de akten van de burgerlijke stand van Dudzele voor de periode 1795-1915 online. Dit is een uitbreiding met 14.920 digitale akten.

1 februari 2016

Vanaf vandaag zijn de akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeente Lissewege online beschikbaar. Het betreft de periode 1796 tot 1915, goed voor 6.796 geboorteakten, 1.420 huwelijksakten en 4.980 overlijdensakten. 

17 november 2015

Vanaf vandaag zijn de akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeente Sint-Pieters-op-de-dijk online beschikbaar. Het betreft de periode 1796 tot 1899, goed voor 2.843 geboorteakten, 665 huwelijksakten en 1.936 overlijdensakten. Het eindjaar (1899) heeft te maken met het gegeven dat de gemeente Sint-Pieters-op-de-dijk op 25 juli 1899 bij de stad Brugge is gevoegd. De reden van deze 'vroege' fusie had toen alles te maken met de uitbouw van de nieuwe zeehaven voor Brugge. De laatste akte van de autonome gemeente Sint-Pieters dateert van 24 juli 1899 en is de geboorteakte van Mauritius Marreyt, geboren op 23 juli als zoon van veldwachter Florimond en Stephanie Deswaef, die de vroedvrouw van de gemeente was.

28 september 2015

Er is gestart met het online plaatsen van de akten van de burgerlijke stand van de Brugse deelgemeenten voor de periode 1796-1915. Sinds vandaag kunnen de akten van de voormalige gemeenten Assebroek en Sint-Andries worden geconsulteerd. Samen goed voor bijna 30.000 akten. Ook nu is er data gelinkt aan de akten. In de loop van de volgende maanden komen de andere deelgemeenten aan bod: Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Kruis, Sint-Michiels en Sint-Pieters-op-de-dijk.

13 juli 2015

Voortaan zijn de bevolkingsregisters van Brugge voor de periode 1846-1866 online te consulteren. Dit is goed voor 137 registers en 22.519 folio’s met een veelvoud aan namen. Het gaat hier om een heuse primeur. Brugge is de eerste stad in België die 19de-eeuwse bevolkingsregisters online aanbiedt. Omdat vrijwilligers de namen en de adressen in een databestand hebben ingevoerd, kan er dus op de (voor)naam van het gezinshoofd of van de inwonende familieleden worden gezocht, alsook op elke straatnaam en huisnummer. 
Twee belangrijke zoektips:
- als je zoekt op een bepaalde familienaam moet je verschillende schrijfwijzen proberen. De namen die in de bevolkingsregisters voorkomen zijn nog niet volgens de officiële schrijfwijze van de Burgerlijke Stand ingeschreven. Zo bijvoorbeeld ga je de bekende priester-dichter Guido Gezelle als 16-jarige aantreffen bij zijn ouders met de schrijfwijze 'Gheselle".
- om de bewoners van een bepaald huis op te sporen heeft het weinig zin om het huidig huisnummer in te voeren in het zoekformulier. Een handige manier is om eerst het pand te lokaliseren op het plan Popp van 1865 (zie www.kaartenhuisbrugge.be). Op deze stadsplattegrond vind je het Oostenrijks huisnummer. Als je dit nummer invoert in het uitgebreid zoekformulier dan krijg je alle bewoners van dit huis als zoekresultaat. 

Alvast veel opzoekplezier gewenst!


6 juli 2015

Sinds vandaag zijn de akten van de burgerlijke stand van de stad Brugge voor de periode 1911-1915, online geplaatst.
Het gaat om 6.299 geboorteakten, 1.439 huwelijksakten en 6.037 overlijdensakten. In totaal dus 13.775 akten waarvan de informatie in een databestand is ingevoerd. Deze data zijn telkens gelinkt aan de desbetreffende akte.
Veel opzoekplezier!

29 juni 2015

Woensdagmiddag 1 juli wordt er een upgrade van het systeem uitgevoerd. Dit zou voor eventuele hinder bij het consulteren van deze website kunnen zorgen.
Alvast onze excuses daarvoor.
Deze upgrade is de voorbode van enkele belangrijke aanvullingen:
- maandag 6 juli, de akten van de burgerlijke stand van de stad Brugge, 1911-1915
- maandag 13 juli, de bevolkingsregisters van de stad Brugge, 1846-1866 (dit is een primeur
voor België!)
- september, start met het beschikbaar stellen van de burgerlijke stand van de deelgemeenten, namelijk Sint-Andries

Bij elke aanvulling is ook de data gekoppeld.

 

Vorige nieuwsberichten:

27 januari 2014:  Archiefbankbrugge is één jaar online, een terugblik

Op 29 januari 2013 lanceerden we officieel onze virtuele leeszaal. Als start werd uitgepakt met de geboorte- en overlijdensakten van de burgerlijke stand van de stad Brugge van 1796 tot 1910. Op 12 juli 2013 vond een eerste uitbreiding plaats met de overlijdensakten voor diezelfde periode. De reacties vanuit binnen- en buitenland zijn lovend. De melding ‘meest gebruiksvriendelijke site om online akten op te zoeken’ hebben we enkele maal mogen lezen. Na één jaar hebben we 5.760 unieke bezoekers mogen verwelkomen. De bezoekerscijfers worden via Google Analytics sinds 23 januari 2013 bijgehouden. Na één jaar staat de teller op 41.051 bezoeken. De site wordt bezocht vanuit 52 landen over de gehele wereld. Met natuurlijk België op kop, bestaat de top tien uit Frankrijk, Nederland, Verenigde Staten, Duitsland, Groot Brittannië, Argentinië, Spanje, Canada en Australië. Via de ‘reageerknop’ zijn er 437 reacties geweest met meldingen van invoerfoutjes in de databank. Deze konden bijna allemaal onmiddellijk worden rechtgezet.
Via deze weg willen we elke bezoeker en gebruiker van deze archiefbank danken om mee te hebben geholpen aan dit mooie resultaat.

12 juli 2013

Vandaag zijn de overlijdensakten van de stad Brugge voor de periode 1796-1910 online geplaatst. De oudste akte dateert van 12 maart 1796; de meest recente van 31 december 1910. Het gaat in totaal om maar liefst 154.463 akten. De gegevens zoals overlijdensdatum, naam en voornaam overledene, namen ouders en eventuele partner, zijn via een databank gelinkt met de beelden van de akten waardoor elk akte via zoektermen kan worden opgezocht.
We wensen iedere bezoeker veel plezier en veel succes bij het opzoeken naar genealogische informatie over Bruggelingen en Brugse bewoners in de periode 1796-1910.

15 april 2013

Vorige week is er een update van het systeem doorgevoerd. Zo is de procedure wanneer je je wachtwoord vergeten bent, op punt gesteld. Bij het uitgebreid zoeken worden de resultaten voortaan in chronologische orde weergegeven. Ook tips aangereikt door enkele gebruikers om het systeem te verbeteren, zijn mee opgenomen.
Voor het 'live' zetten van de beelden van de overlijdensakten zitten we momenteel in de laatste rechte lijn. Nog een klein beetje geduld dus.
Jullie zijn ondertussen al met 3590 geregistreerde gebruikers die samen 15.907 keer onze archiefbank hebben bezocht ! Een welgemeende dank daarvoor.

Handleiding afdrukken bijgewerkt
Omdat er nogal wat vragen gekomen zijn over het afdrukken, is de tekst in de handleiding m.b.t. het afdrukken aangepast zodat de te volgend procedure wat duidelijker is. Indien je nog problemen ondervindt, aarzel niet om ons te contacteren:
stadsarchief@brugge.be. (vrijdag 8/02/2013).

 

Maandagvoormiddag 28 januari 2013 lanceerde burgemeester Renaat Landuyt tijdens een persconferentie officieel archiefbankbrugge.be
De webstek is reeds een viertal weken online gezet en kenbaar gemaakt aan heel wat genealogen. Tijdens deze beginperiode hadden reeds meer dan 600 mensen zich geregistreerd. We ontvingen heel wat positieve commentaren, zinvolle feedback en aanbevelingen (waarvoor dank). Zo bijvoorbeeld wordt voortaan de handleiding in een afzonderlijk venster geopend zodat het gemakkelijk kan worden geraadpleegd en afgesloten zonder je zoekactie te moeten afbreken. 

Bij de lancering van deze website zijn volgende akten van de burgerlijke stand beschikbaar:
- Geboorten Brugge, 1796-1910 (158.035 akten)
- Huwelijken Brugge, 1796-1910 (35.360 akten)

Het is aan te raden om, vooraleer je aan de slag gaat, eerst de beknopte handleiding door te nemen .

We werken nog volop aan de koppeling van de data met de beelden van de Overlijdensakten. Ook de akten van de Brugse deelgemeenten (Assebroek, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Andries, Sint-Kruis, Sint-Michiels en Sint-Pieters) zullen binnenkort beschikbaar gemaakt worden. Via dit tabblad zal u op de hoogte gesteld worden van elke vernieuwing of uitbreiding.